Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği yayımlandı

Enerji Verimliliği Kanunu’nun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile İmar Kanunu’nun 44’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 5.12.2008 günlü ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin amacı, “dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak, bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit (CO2) emisyonu açısından sınıflandırılmasını, yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliliğinin değerlendirilmesini, ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve çevrenin korunmasını düzenlemek” olarak belirleniyor. Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girmesi öngörülen Yönetmelikle, 9.10.2008 tarihli ve 27019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılıyor.

Leave a Comment